Home page | About Us | Our Mission | Donations | Contact Us
 

 

 

 

        About us: Nou se yon fanmi ki konpoze de plizyè branch nan bi pou soutni tout moun nan tout nesesite yo ka trouve yo.tankou: spirityel,ekonomi,sosyal,kiltirèl.Nou se yon fanmi ki bay tout vi nou pou sèvi moun pou glwa Bondye ka toujou manifeste. Nan fanmi an genyen:Radio combatants,shinyseed,sarepta,academie de Dieu.

 

About us: Our family tree encompasses multiple branches to support those who are in need, such as spiritual, economic, social, cultural. We are a family dedicated to a life of service for the glory of God to manifest.

 

Our family consist of: Radio Combatants, Shinyseed, Sarepta and Academy of God.